Algemene Voorwaarden

Begrippen overeenkomst algemene voorwaarden

1.            Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd RBCZ & LVNT en het S.C.A.G. ;

2.            Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt

3.            Partijen: Zorgaanbieder en patiënt/cliënt

4.            Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

5.            Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt.

6.            Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

7.            Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging.

8.            Als hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

9.            Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

Duur overeenkomst en ontbinding

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen periode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

c. Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de patiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering afspraak tot 24 uur voor aanvang
Bij annulering tot 24 uur voor aanvang afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
Bij annulering afspraak korter dan 24 uur
Indien de afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd of wanneer de afspraak niet nagekomen wordt,  ben ik helaas genoodzaakt de sessie in rekening te brengen, als vergoeding voor de gereserveerde tijd.

Ziekmelding en wijziging afspraak korter dan 24 uur

Gelieve tijdig af te melden bij ziekte vóór aanvang van de afspraak. wanneer u zich korter dan 24 uur van te voren ziek meld of uw afspraak wilt wijzigen, zal dit resulteren in facturatie. Onder de voorwaarde dat de afspraak binnen 10 dagen alsnog plaatsvindt kunt u deze facturatie beschouwen als een vooruitbetaling op uw nog te ontvangen behandeling.

Wanneer u geen nieuwe afspraak binnen 10 dagen maakt, geldt dit als een annulering korter dan 24 uur van te voren. Zie onder: “Bij annulering afspraak korter dan 24 uur”.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

a.            De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de /cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

b.            De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

c.            De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Facturering en betaling

a.            Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn BTW vrij /

b.            Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

c.            Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

d.            Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

e. E-mail berichten gericht aan de therapeut m.b.t. inhoudelijke behandeling onderwerpen buiten behandel tijd om, met een content van meer dan 200 woorden, zullen worden aangerekend als een online/ e-mail consult. Dit consult kan niet worden gedeclareerd bij uw (aanvullende) zorgverzekeraar. 

f.            Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de /cliënt binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.

f.1. Indien eerder betalingsproblemen zijn ontstaan is de zorgaanbieder gerechtigd vooraf de behandeling te factureren. De factuur dient ten minste 24 uur vooraf deze behandeling te zijn betaald.

f.2. De zorgaanbieder kan vooraf een eerste kennismaking behandeling een vooruitbetaling vragen van tenminste 35% van het behandeltarief.

g.             Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

h.            De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

i.            Tijdens een behandelingstraject wordt er per behandelingsdatum per sessie gefactureerd.

j.             Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

k.             De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten.

l.            De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.

m.             De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de /cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Aansprakelijkheid

a.            Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

b.            De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

c.            De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d.            De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd

e.            De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

f.             In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g.            De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

Toepasselijk recht en geschillen

a.            Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

b.            Complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.

U bent ontevreden, u heeft een klacht, wat nu?

Bespreek eerst uw onvrede met uw therapeut dit kan mondeling of via een notitie. Misschien is er sprake van een misverstand. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met de LVNT-Vertrouwenscommissie link klachten. Een klacht of uiting van onvrede die door de LVNT wordt behandeld, heeft als kenmerk dat beide partijen de intentie hebben om een oplossing te vinden voor het conflict. De LVNT zal beide partijen benaderen met het verzoek om via een professionele bemiddelaar tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is.

SCAG- geschillencommissie & Wkkgz-eis

Via mijn aansluiting bij het LVNT beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het betreft de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg):

Disclaimer website

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is.

De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.

Toepasselijkheid* Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Integration-e Praktijk voor Lichaamserichte Therapie (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61243353) of (één van) haar eigen(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “E. Heeringa ”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.