Algemene Voorwaarden

stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten –
Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB 0008108474
info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017
gatgeschillen.nl

GAT – ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten
Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer
Opgesteld in de eerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk, GAT-commissielid. Auteursrecht:
https://gatgeschillen.nl/

 1. Toepasselijkheid
  a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen,
  overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Integration-e Praktijk voor
  Lichaamsgerichtte Therapie (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
  61243353) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “E. Heeringa ”, is betrokken, alsmede op
  alle gevolgen daarvan.
  b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en
  schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen
  afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
  c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de patiënt/cliënt, hoe deze ook worden vermeld of
  genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.
 2. Begrippen
  In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
  a. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende
  beroepsorganisatie(s) genaamd RBCZ & Kwaliteitstherapeuten ;
  b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt
  c. Partijen: Zorgaanbieder en patiënt/cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)
  d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.
 3. Aanvaarding van opdrachten
  Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd
  waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra
  dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
  Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een
  mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de
  overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.
  Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.
 4. Duur overeenkomst en ontbinding
  a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse
  behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen
  (ook stilzwijgend) worden verlengd.
  b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de
  overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen
  te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van
  dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen
  worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

  c
  . Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke
  vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde
  het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen
  die de patiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.
 1. Annulering
  a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken
  tijdstip te geschieden.
  b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak
  verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de
  afspraak verschuldigd.3
 • Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt
  bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van
  het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening
  te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.
 1. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
  a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van
  zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover
  zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
  b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers
  en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
  c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt
  verstrekken, met inachtneming van de AVG.
 2. Overmacht
  Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
  gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend):
  stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen
  die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot
  het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te kome
  n.
 3. Facturering en betaling
  a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is
  aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.
  b. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de
  therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
  c. Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak
  middels een declaratie in rekening worden gebracht.
  d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij
  aanvang van de dienstverlening.

  e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig
  beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.4
  f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging
  ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  g. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
  h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
  i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
  De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop
  de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van
  vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het
  openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening
  van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld
  overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 4. Aansprakelijkheid
  a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
  b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze
  aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de
  patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de
  zorgaanbieder.
  c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

  d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de
  zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
  e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met
  inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
  f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is
  gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten
  aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
  g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar
  geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.
 5. Toepasselijk recht en geschillen
  a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

  b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de
  rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.5
 6. Disclaimer website
  De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden
  ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect
  ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van
  een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen
  die op huidige website worden aangeboden
  vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze
  vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website
  vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.
  NB:
  Dit document ‘GAT- algemene voorwaarden’ wordt door GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij het
  GAT. GAT deelt dit document tevens met andere therapeuten indien dit met GAT schriftelijk overeengekomen is.
  GAT heeft hierbij als doel zich onbezoldigd in te zetten voor de professionalisering van de complementaire zorg in
  Nederland. Auteursrecht https://gatgeschillen.nl/.